Tĩnh Vật

upload/images/Bình Cổ - Tĩnh Vật/3235 - Ghe co 18.jpg

Lư hương triều Lê Trung Hưng (18)

Mã sản phẩm: XQ.3235

Kích thước: 50 x 50cm

Giá: 11.176.000VNĐ

upload/images/Bình Cổ - Tĩnh Vật/3236 - Ghe co so 19.jpg

Lư hương triều Lê Trung Hưng (19)

Mã sản phẩm: XQ.3236

Kích thước: 50 x 50cm

Giá: 11.176.000VNĐ

upload/images/Bình Cổ - Tĩnh Vật/3237 binh co 20-3237.jpg

Ấm triều Trần (20)

Mã sản phẩm: XQ.3237

Kích thước: 50 x 50cm

Giá: 11.176.000VNĐ

upload/images/Bình Cổ - Tĩnh Vật/3239 binh co 22-3239.jpg

Ấm men triều Trần (22)

Mã sản phẩm: XQ.3239

Kích thước: 50 x 50cm

Giá: 11.176.000VNĐ

upload/images/Bình Cổ - Tĩnh Vật/3240 - Binh co so 23.jpg

Ấm men triều Trần (23)

Mã sản phẩm: XQ.3240

Kích thước: 50 x 50cm

Giá: 11.176.000VNĐ

upload/images/Bình Cổ - Tĩnh Vật/3241 Binh co 24-3241.jpg

Lọ men triều Lý (24)

Mã sản phẩm: XQ.3241

Kích thước: 50 x 50cm

Giá: 11.176.000VNĐ

upload/images/Bình Cổ - Tĩnh Vật/3251 binh co so 25-3251.jpg

Bình vôi triều Lê - Nguyễn (25)

Mã sản phẩm: XQ.3251

Kích thước: 50 x 50cm

Giá: 11.176.000VNĐ

upload/images/Tranh 2 mặt/4406 - Binh co so 21 (2M).png

Bình cổ 21 (hai mặt)

Mã sản phẩm: XQ.4406

Kích thước: 40 x 50cm

Giá: 33.539.000VNĐ

upload/images/Tranh 2 mặt/4419 - Binh co so 10 (2M).png

Bình men triều Lê Trung Hưng (10)

Mã sản phẩm: XQ.4419

Kích thước: 45 x 55cm

Giá: 60.980.000VNĐ

upload/images/Tranh 2 mặt/4418 binh co 13(2m).png

Bình cổ 13 (2 mặt)

Mã sản phẩm: XQ.4418

Kích thước: 40 x 40cm

Giá: 33.539.000VNĐ

upload/images/Bình Cổ - Tĩnh Vật/4429 - Binh co so 32.jpg

Bình cổ 32

Mã sản phẩm: XQ.4429

Kích thước: 40 x 40cm

Giá: 19.569.000VNĐ

upload/images/Bình Cổ - Tĩnh Vật/4427 - Binh co so 30 (Hai mat don).jpg

Bình cổ 30 (thêu nổi 2 mặt)

Mã sản phẩm: XQ.4427

Kích thước: 40 x 40cm

Giá: 153.736.000VNĐ

upload/images/Bình Cổ - Tĩnh Vật/4439 binh voi so 1-4439.jpg

Bình Vôi 1N

Mã sản phẩm: XQ.4439

Kích thước: 30 x 35cm

Giá: 13.981.000VNĐ

upload/images/Bình Cổ - Tĩnh Vật/4430 - Binh co so 33.jpg

Bình cổ 33

Mã sản phẩm: XQ.4430

Kích thước: 40 x 40cm

Giá: 19.569.000VNĐ

upload/images/Bình Cổ - Tĩnh Vật/4440 - Binh voi 2 N.jpg

Bình vôi 2N

Mã sản phẩm: XQ.4440

Kích thước: 30 x 35cm

Giá: 4.202.000VNĐ

upload/images/Bình Cổ - Tĩnh Vật/4456 BINH VOI GOM THOI LE SO SO 1- 4456.jpg

Bình vôi gốm thời Lê sơ 1L

Mã sản phẩm: XQ.4456

Kích thước: 55 x 55cm

Giá: 13.981.000VNĐ

Top